Faculty Member

Department of management & commerce

Dr. Ritesh Agarwal (M.COM., FCMA., NET., PH.D) Dr. Prabodh Gaur (MBA., M.COM., MCP ., PH.D)
Mr. Ravi Verma (M.COM., MBA., NET) Mr. Ajeet Verma (MBA., NET., PGDCA., B.ED)
Mr. Anil Kumar Singh (MSC., M.COM) Mr. Mukul Gupta (MBA)
Mr. Harish Kumar (M.COM) Mr. Amiyo Das (M.COM., NET)
Dr. Ratika Chawla (M.COM., B.ED., NET.PH.D) Dr. Tajesvita Singh (M.PHIL., MBA., M.A., PH.D)
Mr. Paras Agarwal (MBA, M.Com) Mr. Fahad Beg (MBA., PH.D (PURSUING))
Ms. Trishty Khandelwal (MBA., B.ED) Ms. Priyadarshni Gour (MBA., LLB., M.COM)
Mr. Shivam Kashyap (MBA)

Department of Computer Science

Mr. Deepak Awasthi (MCA.,M.TECH) Mr. Sanjeev Sharma (MCA.,M.TECH)
Mr. Ankur Bhardwaj (MCA) Mrs. Shivani Rastogi (MCA, M.TECH)
Ms. Sonali Singh (M.SC.,B.ED) Mr. Ritik Saxena (MCA)
Ms. Khyati Pancholi (MCA) Mr. Sachin Arora (MCA)
Mrs. Shanoo Agarwal (M.TECH)

Department of Education

Dr.R.K. Singh (M.Ed., MBA, Ph.D) Ms. Ritesh Gupta (M.SC.,M.ED.)
Mrs. Kalpana Katiyar (M.A., M.ED., PhD) Mrs. Rachna (M.A.,M.ED)
Mr. S.S. Sharma (M.A., M.ED., PhD) Mr. Trivendra K. Sharma (M.A.,M.ED.,NET.)
Mrs. Meenu Kanotra (M.A., M.ED., NET) Ms. Swati Kaushik (M.A.,M.ED.)
Mr. Ahsan Ali (M.A., M.ED., PhD., NET) Mr. Nirpendra Pratap Singh (M.A.,M.ED.,JRF)
Mrs. Savita Saxena (M.A., M.ED., PhD., NET) Mrs. Archana (M.A.,M.ED.,NET)
Mr. Om Pal (M.A.,M.ED) Mr. Ghanshyam (M.A.,M.ED.,NET)
Mrs. Pragya (M.A.,M.ED.,NET.) Mrs. Anuradha Pandey (M.A.,M.ED.,NET)
Mrs. Seema Saxena (M.SC.,M.ED.) Mr. Harish Kumar (M.A.,M.ED.,NET)
Mohd. Javed (M.A.,M.ED.,L.L.B) Ms. Mukta Mani (M.A.,M.ED)
Ms. Taruna Rani (M.SC,M.ED.,PhD)

Department of Science

Dr. Ajay Gupta (M.SC.,PH.D) Ms. Farha Hussain (M.SC.,B.ED.,M.ED.,)
Dr. Shalini Gupta (MSC.,PH.D.,M.A.,B.ED) Ms. Nazia Qamar (MSc)
Dr.Manoj Joshi (MSC.,PH.D) Ms. Saumya Ankita Maisy (MSc)
Dr. Rekha Gangwar (M.SC., PH.D.,B.ED.,M.ED.,PGDCP.,PGDEM) Mr. Rakesh K. Sarkar (MSc)
Dr. Monika Saxena (MSC.,PH.D.,PGDCP) Mrs.Pragya Ritambhara (MSC., NET)
Dr. Chanchal Shrivastava (M.SC.,M.A(EDU).,PH.D) Ms. Shubhra Trivedi (M.SC., M.ED)
Dr. Nisha Dinkar (M.S.C., P.HD.) Ms. Jyotsana Sharma (M.SC., B.ED)
Dr. Mohd. Faheem Khan (M.Sc., PhD., NET( ICAR )) Ms. Shyama Chauhan (M.SC., (FOOD & NUTRITION))
Dr. Amit Gupta (M.Sc., Phd., M.Phil) Mr. Dinesh Kumar (MSc. (Physics))
Dr. Brijesh Babu (MSc., (Math)) Mr. Kumar Pal Singh (MSc., GATE, PhD., (P))
Dr. Munish Kumar (MSc., NET, PhD.) Mr. Harshvardhan (MSc., (Math))
Mr. Gufran Ali (MSc. ( chem), NET)

Best,Top college bareilly, Best bed department,Best education department,Best bed department,Best qualified faculty in region.,Best Msc course in bareilly.,Best Msc lab in bareilly.,Msc college in bareilly.,Msc(home science) college in bareilly.,Ragging free environment.,Excellent college in Bareilly,Excellent college in region Top BCA rank college in region.,Top BCA rank college in rohilkhand.,Excellent Result in Bareilly,Excellent faculty in Bareilly,Excellent environment in Bareilly,Best college for girls in Bareilly, Best college for girls in region., Best secure hostel facility for girls in Bareilly, Best skills development College in region,Top class additional facilities in college of bareilly, National College Trip,international College Trip,100% Placement Oriented college 100% Placement College,